Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN XLESS DESIGN

Laatst gewijzigd: 24-05-2018

 

 1. Definities

1.1 Xless Design: webdesign . Xless Design: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Xless Design een overeenkomst sluit tot
het leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.
Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale
documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

 

 1. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening, schriftelijk, digitaal of mondeling akkoord van een overeenkomst met Xless Design verklaart de opdrachtgever dat hij
kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord
gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is
afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of
overeenkomst van of met Xless Design.

 

 1. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Xless Design zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Xless Design is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

 

 1. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend of anderzins geaccordeerd ontvangen door Xless Design;
-  de aanbetaling van 40% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is
bij opdrachtnemer.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Xless Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Xless Design het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Xless Design aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
5.3 Xless Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Xless Design
is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor Xless Design kenbaar behoorde te zijn.

 

 1. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na
schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door Xless Design op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden
medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Xless Design, zal de termijn worden
verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan
beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Xless Design is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt
door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten
wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de 
foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Xless Design van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de
ontwikkeling van de website.

 

 1. Copyright

7.1 Al het door Xless Design vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Xless Design niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten
dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door Xless Design verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft
volledig van Xless Design, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het
laatste geval kan Xless Design hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het
genoemde eigendom is Xless Design gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke
vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Xless Design behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Xless Design bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en
leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Xless Design op geen
enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze
relaties met Xless Design of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar
wordt gedurende de relatie met Xless Design.
8.2 Xless Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de
opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat
door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van
copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Xless Design
slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere
aansprakelijkheid van Xless Design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder
begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of
winst.

 

 1. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Xless Design. Indien de reclame gegrond is zal Xless Design deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Xless Design binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.
Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

 

 1. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Xless Design naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

 

 1. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Xless Design en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Xless Design volgens afspraak te honoreren.
11.2 De opdrachtgever dient 40% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.
11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Xless Design de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Xless Design kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Xless Design niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Xless Design een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door Xless Design overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.
11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Xless Design een
aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning wordt in
rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog
niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke
rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag,
berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde)
incassotarief.

12. Opzegging

12.1 Xless Design heeft een opzegtermijn van minimaal één maand tenzij van te voren anders overeen gekomen. Dit geldt voor diensten en producten met een periodieke looptijd voor bepaalde of onbepaalde tijd.

12.2 Domeinnamen en webhosting dienen in ieder geval één maand voor de verlengdatum te worden opgezegd. Na het verstrijken van deze periode wordt de domeinnaam registratie en webhosting verlengd met één jaar en is tussentijdse opzegging met restitutie niet mogelijk.

12.3 Bij opzegging van domeinnaam of webhosting binnen een maand van de verlengdatum zal de opzegging in gaan na één jaar en blijft de betalingsverplichting tot opzegging van toepassing.

12.4 Onderhoudspakketten en seo pakketten zijn na het verlopen van de minimale contractduur per maand opzegbaar met een opzegtermijn van één maand.

 

13. Wijziging van de algemene voorwaarden

13.1 Xless Design bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming
van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
13.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene
voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene
voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 14. Overig

14.1 Xless Design zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken
zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke
informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Xless Design
14.2 Wanneer Xless Design bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever
gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Xless Design is voorts niet
verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
14.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke
bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip
van oplevering veranderen. Xless Design zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe
opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
14.4 Xless Design is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde
eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Xless Design zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde
website.


15. Geschillenregeling en toepasselijk recht
15.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 


Daarom Xless Design


 • Makkelijk beheersysteem
 • Maatwerk websites
 • Snelle oplevering
 • Reactie binnen een dag!
 • Unieke ontwerpen; geen templates
 • Wensen kunnen vertalen in een ontwerp

Maatwerk

Exact weten wat jouw nieuwe website kost? Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan.


Offerte aanvragen

Jouw website in 1-2-31. Wensen

Als je een nieuwe website wil en een offerte hebt aangevraagd bespreken we graag de wensen waaraan de website moet voldoen. Aan de hand hiervan kunnen we je een exacte prijsopgave geven zonder verrassingen. Naast een afspraak kan dit uiteraard ook telefonisch.


2. Concept

Wanneer alles duidelijk is bouwen we een eerste opzet. Dit is een ontwerp in Photoshop zodat je alvast een eerste indruk hebt van het ontwerp. Bevalt dit? Dan beginnen we met de daadwerkelijke bouw van de website. Deze kun je live volgen via een sub-domein.


3. Oplevering

Na de laatste puntjes op de i gezet te hebben is de website klaar! Helemaal naar jouw wens gemaakt en geperfectioneerd. De website wordt online gezet en je ontvangt inloggegevens om zelf aanpassingen te doen in het CMS.


Ja, ik wil

een professionele website!

Snel online

Uniek ontwerp

Eenvoudig CMS

100% Tevredenheid

Persoonlijke service